Aktualna temperatura: 10.7 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Stacja Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice

Stacja Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice

 

ul. Badestinusa 90
tel. (+4832) 273-80-38

Kierownik Oddziału  Produkcji Wody
i Hydroforni: inż. Aurelia Nowacka-Kurek

 

Stacja Uzdatniania Wody oddana została do eksploatacji w 1978 r. jako I etap SUW-u Grzybowice. Woda czerpana była z dwóch studni: ST I - mieszczącej się na terenie SUW-u oraz ST II - zlokalizowanej w Świętoszowicach i tłoczona była bezpośrednio do sieci.

W 1990 roku oddano do eksploatacji II etap SUW-u, powiększony o zbiorniki magazynowe wody pitnej, chlorownię, pompownię II0, budynki energetyczne. Teren Stacji Uzdatniania Wody zajmuje powierzchnię 18.000 m2 , niezabudowaną powierzchnię terenu stanowi zieleniec obsadzony drzewami i krzewami.

W 1991 r. dołączono jeszcze dwie studnie: ST III z Świętoszowic oraz ST IV z Wieszowej.

Odwierty ww. studni przypadają na lata 1971-1983, a ich głębokość sięga 150-170 m p.p.t., lustro wody waha się na głębokości 35-52 m p.p.t. Woda z poszczególnych studni czerpana i tłoczona jest do Stacji Uzdatniania Wody za pomocą podwodnych agregatów pompowych.

Jakość wód podziemnych z powyższych studni odpowiada wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1713). Jedynym procesem, jakiemu jest poddawana woda, jest dezynfekcja, mająca na celu wyeliminowanie wtórnego skażenia w rurociągu przesyłowym.

Maksymalna wydajność wszystkich studni SUW-u Grzybowice wynosi 13 tys. m3/dobę (określone pozwoleniem wodno-prawnym).

Stacja Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice zlokalizowana jest w najbardziej wysuniętej na północ dzielnicy Zabrza - Grzybowicach i zasila wodą sieć wodociągową dzielnic: Grzybowice, Rokitnica, os. Helenka, Mikulczyce i częściowo Śródmieście oraz miejscowość Świętoszowice (gmina Zbrosławice), pokrywając 26% potrzeb mieszkańców Zabrza oraz 100% mieszkańców Świętoszowic.

Tekst zaciagnięty ze strony www.wodociagi.zabrze.pl

 

Analiza wody

Woda pod względem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym i może być używana do picia i na potrzeby gospodarczeMiejsce poboru: SUW Grzybowice / Końcówka sieci

 Punk poboru   Woda uzdatniona pobrana na wyjściu z SUW j.w,   Budynek mieszkalny ul. Badestinusa 83 
 Data poboru   07.07.03   07.07.03 
 Odczyn pH   7,33   7,28 
 Przewodność   ?S/cm   549   566 
 Mętność   mg Sio2/sm   0   0 
 Barwa   mg Pt/dm3   1   1 
 Przewodność   akceptiwalny   akceptiwalny 
 Utlenialność   mgO2/dm3   1,1   1,2 
 Amoniak   mg/dm3   0,01   0,011 
 Azotyny   mgNO2/dm3   0,002   <0,001 
 Azotany   mgNO3/dm3   7,0   8,0 
 Siarczany   mgSO4/dm3   68,0   70,0 
 Chlorki   mgCl/dm3   6,8   7,2 
 Chlor wolny   mg Cl/dm3   0,3   niestwierdzono 
 Żelazo ogulne   mgFe/dm3   0,05   0,08 
 Mangan   mg Mn/dm3   0,043   0,033 
 Wapń   mg Ca/dm3   80,5   78,2 
 Magnez   mg Mg/dm3   10,39   11,79 
 Twardość ogulna   mg CaCO3/dm3   243,85   243,85 
 Sucha pozostałość ogulna   mg/dm3   384,0   366,0 
 Ilość bakterii w 1 ml   Na agarze 37° po 24 h   <1   <1 
 Ilość bakterii w 1 ml   Na agarze 22° po 24 h   <1   <1 
 Ilość bakterii w 100 ml   Grupa coli 37° po 24 h   0   0 
 Ilość bakterii w 100 ml   Grupa coli termotolerancyjnych 44° po 24 h   0   0 
 Ilość bakterii w 100 ml   Grupa domniemanych E. coli  44° po 24 h   0   0 
 Ilość bakterii w 100 ml   Enterokoki 37° po 48 h   0   0 
 Ilość bakterii w 100 ml   Clostrida 37° po 48 h   0   0 

Badania wykonała Beata Herok - Chemik-laborant